Algemene Voorwaarden Van den Bosch Groep

Artikel 1 Werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het werk dat Van den Bosch Groep, hierna te noemen ‘installateur’, is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 2 Aanbod

2.1 Ieder aanbod voor werk wordt schriftelijk of langs elektronische weg gedaan. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst.

2.2 Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd : aanneemsom of regie. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht. Bij de prijsvormings-methode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van de te verrichten arbeid en van de benodigde materialen).

2.4 Het aanbod vermeldt de termijn waarbinnen betaling dient te zijn verricht.

2.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht zijn vervaardigd blijven eigendom van de installateur. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek te worden geretourneerd.

2.6 Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is de installateur gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte en de bijbehorende bescheiden in rekening te brengen. In geval de installateur deze kosten in rekening brengt en de opdrachtgever deze kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende bescheiden over in eigendom op de opdrachtgever, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van de installateur.

Artikel 3 Uitvoering van het werk

3.1 De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de installateur de op dat moment geldende voorschriften en wet- en regelgeving in acht. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van deze voorschriften en wet- en regelgeving mag door de installateur in rekening worden gebracht.

3.2 De opdrachtgever stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. In het geval de opdrachtgever tekortschiet in hetgeen hiervoor onder 3.2 is vermeld, mag de leverancier de door hem geleden schade in rekening brengen bij de opdrachtgever.

3.3 De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitings-mogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.4 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

3.5 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor rekening en risico van de opdracht-gever komt dan dient de opdrachtgever de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden.

3.6 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, de gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het wordt verricht, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en onjuistheden in de door of namens hem verstrekte gegevens.

3.7 Ingeval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever de installateur daar direct, doch uiterlijk binnen twee maanden, na kennisname schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen aanspraak meer kan maken op herstel noch enige schade die uit de tekortkoming voortvloeit.

3.8 Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de overeenkomst, waaronder de aanvang of voortzetting van het werk niet nakomt, sommeert de opdrachtgever de installateur om zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten.

3.9 De opdrachtgever kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen. Partijen zullen alsdan over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat. De opdrachtgever zal de installateur de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de als gevolg van de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. Indien de prijsvormingmethode regie is gehanteerd vergoedt de opdrachtgever de door de installateur aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de door beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de installateur over het gehele werk zou hebben genoten.

3.10 Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Het meer- en minderwerk wordt bij de opdracht schriftelijk vastgelegd, behoudens omstandigheden. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de installateur of opdrachtgever op meer- minderwerk onverlet.

3.11 Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de opdrachtgever van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de opdrachtgever het werk binnen die termijn niet heeft aanvaard, dan wel wanneer de opdrachtgever het werk in gebruik neemt.

Artikel 4 Betaling

4.1 De installateur geeft in de overeenkomst aan wanneer de opdrachtgever voor betaling dient zorg te dragen. De installateur is gerechtigd bij een opdracht vooruitbetaling te verlangen alsmede deelbetaling in evenredigheid met de voortgang van het werk.

4.2 De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.

4.3 Na het sluiten van de overeenkomst is de installateur gerechtigd zekerheid te verlangen van de opdrachtgever indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien de opdrachtgever weigert zekerheid te stellen is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken totdat deze zekerheid door de opdrachtgever is geboden.

4.4 Na voltooiing van het werk ontvangt de opdrachtgever een eindafrekening van het werk met een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- of minderwerk.

4.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin stuurt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft om binnen 14 dagen te betalen.

4.6 Over de betaling die niet tijdig is verricht kan de installateur de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk wetboek in rekening brengen.

4.7 Nadat de in de betalingsherinnering gestelde termijn is verlopen, is de installateur bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Alsdan zal de opdrachtgever de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht.

4.8 De installateur blijft eigenaar van de nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4.9 Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is de installateur gerechtigd de te verrichten werkzaamheden op te schorten.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 De installateur is aansprakelijk voor schade, mits deze hem kan worden toegerekend.

5.2 De installateur vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6 Verhuur

6.1 Bij het bepalen van de huurtijd worden tenzij anders overeengekomen alle dagen, ook verletdagen, zaterdagen, zondagen, feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

6.2 De huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de overeenkomst eindigt aan verhuurder af te geven, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

6.3 Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment waarop het huurobject alsnog wordt geretourneerd.

6.4 De huurperiode eindigt nadat de verhuurder het huurobject heeft ingenomen door middel van inspectie en akkoordbevinding. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het huurobject wordt door verhuurder niet geaccepteerd als einde van de huurperiode.

6.5 Indien niet anders is overeengekomen, geschiedt het afleveren en ophalen van het huurobject door verhuurder aan het door huurder opgegeven adres op de begane grond en voor rekening van huurder.

6.6 Het huurobject dient direct bij ontvangst door huurder te worden gecontroleerd. Reclames moeten op de dag van aflevering direct schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.

6.7 Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking aan huurder is gesteld voor risico van huurder. Huurder dient zorg te dragen voor verzekering bij een in Nederland gevestigd verzekeringsmaatschappij.

6.8 Bij diefstal schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.

Artikel 7 Geschilbeslechting

7.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

7.2 De rechtbank is uitsluitend bevoegd om van eventuele geschillen die tussen opdrachtgever en installateur ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, overeenkomsten die hieruit voortvloeien of deze algemene voorwaarden kennis te nemen.